preloader

Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu sharkstrade.pl (obowiązuje od 25.05.2018 r.)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu sharkstrade.pl (dalej „Serwis”) lub innych kanałów komunikacji z klientem jest Spółka SHARKS TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, Polska, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481124, NIP 5213660898, o kapitale zakładowym w wysokości: 10.000 PLN (dalej: „Administrator”).
  2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
  3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Serwisie na zasadzie pełnej dobrowolności.
  2. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, która jest udzielana w celu wysłania zgłoszenia naprawy/formularza odstąpienia od umowy. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywanie przez klienta zgłoszenia, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy (np. realizacji naprawy) i konieczność realizacji umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
  4. Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta użytkownika w Serwisie.
  5. Dane przetwarzane w związku z zawieraniem umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów.
  6. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
  7. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
 3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz są potwierdzone świadomymi działaniami podejmowanymi przez Klienta w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
   – rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
   – w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   – stosownie, w stopniu adekwatnym, a także ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
   – prawidłowo, a w przypadku stwierdzenia potrzeby są uaktualniane,
   – w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
   – w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  3. Klient podaje następujące dane osobowe:
   – w procesie wypełniania zgłoszenia naprawy w Serwisie: nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym i miejscowością (może być on tożsamy lub inny od adresu wysyłki), nr telefonu oraz adres e-mail,
   – w procesie wypełniania zgłoszenia odstąpienia od umowy: nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym i miejscowością, nr telefonu, adres e-mail oraz numer konta bankowego
   Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia niezbędnych działań przed, w trakcie oraz po zawarciu umowy na żądanie Klienta.
  4. Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Sharks Trade sp. z o.o. może nie być w stanie należycie wykonać umowy.
  5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
   – zawarcie i realizacja umowy,
   – bieżący kontakt związany z zawartymi umowami,
  6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
   – pracownicy oraz współpracownicy Administratora,
   – podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
   – w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia niezbędne, w celu realizacji usługi, dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej umowy,
   – firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich przechowywania w imieniu Sharks Trade Sp. z o.o.
  7. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Sharks Trade Sp. z o.o. zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania.
  8. Nigdy nie przekazujemy danych osobowych w celach marketingowych, ani ich nie sprzedajemy innym podmiotom zewnętrznym.
 4. PRAWA KLIENTÓW ORAZ OSÓB BĘDĄCYCH UŻYTKOWNIKAMI SERWISU
  1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
   – żądania dostępu do swoich danych osobowych
   – żądania sprostowania swoich danych osobowych
   – żądania usunięcia swoich danych osobowych
   – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   – wniesienia skargi do organu nadzorczego
  2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wysłania zgłoszenia w Serwisie następuje poprzez wysłanie e-maila na adres serwis@sharkstrade.pl, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 799 355 724.
  3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę / uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić poprzez przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w Serwisie adresu e-mail na adres serwis@sharkstrate.pl.
  4. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@sharkstrade.pl lub pod adresem pocztowym Inspektor Ochrony Danych SHARKS TARDE SP. z o.o. ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa
 5. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH
  1. Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres serwis@sharkstrade.pl, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 799 355 724.
  2. Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, adres korespondencyjny ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa lub e-mail: iod@sharkstrade.pl
  3. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć postępowań reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
  4. Jeżeli Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, itd., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.
 6. ZABEZPIECZENIA
  1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
   – zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
   – szyfrowanie danych osobowych,
   – zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
   – regularne testowanie, pomiary i ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom niezamówionych wiadomości niebędących informacją handlową. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu, bądź też zwyczajowe niekomercyjne wiadomości, mających charakter informacyjny i potwierdzający. Opisane wyżej wiadomości mogą być przesyłane do Klienta przez podmioty działające na rzecz Administratora na podstawie odpowiednich umów o powierzenie danych osobowych do przetwarzania.